Kokybės krepšelis

RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZJIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

Trumpa informacija apie mokyklą

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje (2020-09-01 duomenimis)  mokosi 165  mokiniai. Iš jų: 1–4 kl. –  48 mokinys, 5–8 kl. – 43 mokiniai, 9–12 kl. – 38 mokiniai. SUP turinčių mokinių – 21. Mokykloje dirba 29  mokytojai. Mokinių skaičius pagal klases:

Klasės

                  1 kl. 2 kl.  3 kl.  4 kl.  5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. Ig kl. IIIg kl. IVg kl.

Mokinių   11      12      11      14      10     10    10    13     10     15          13                                       skaičius

Pagal mokinių skaičių gimnazijai Kokybės krepšelio veiklų vykdymui skiriama 2020–2021 m. m. 15222,00 Eur; 2021–2022 m. m. 15576,00 Eur. Bendra suma 30798,00 Eur.

 Pagrindimas (pagrindžianti informacija ir duomenys)

Duomenų šaltiniai:

  1. Gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaita (2018 metai) .
  2. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2018–2019m. m).
  3. Raseinių rajono mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės (PUPP rezultatai, metiniai įvertinimai 2017–2018m. m. 2018–2019 m. m.)

Gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaitoje mokinių kompetencijų optimalumas vertinamas antru lygiu (1.2.1. – 2 lygis), teigiant, kad „kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygio optimalumas vidutiniškas ir yra tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. 32 (68,0 proc.) veiklose trūko vertinimo kriterijų aptarimo ir aiškumo, įsivertinimo įvairovė menkai motyvavo mokinius, vertinimas nebuvo grįstas dialogu. Vertintojai rekomenduoja gimnazijai susitarti dėl kiekvieno mokinio daromos pažangos stebėjimo ir fiksavimo pamokose atsižvelgiant į Bendrųjų programų reikalavimus ir realius mokinių gebėjimus. Daugiau dėmesio reikėtų skirti pasiekimų vertinimo kriterijams. Mokymosi uždavinyje nurodyti sėkmės kriterijai sudarytų galimybes tobulinti pasiekimų ir pažangos pamokoje matavimą. Dialogas vertinant (2.4.2. – 2 lygis). Po 12 (25,5 proc.) stebėtų pamokų jis nurodytas kaip tobulintas aspektas, nes dialogas vertinant buvo neišsamus arba neįvyko dėl laiko vadybos ar pamokos struktūros trūkumų. Vertintojai dialogą vertinant, bendru sutarimu, priskiria prie tobulintinų gimnazijos veiklos aspektų. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. – 2 lygis). Vertinimo kriterijų aiškumas ir dialogas vertinant – tobulinti gimnazijos veiklos aspektai. Apibendrinę surinktus duomenis vertintojai konstatuoja, kad vertinimo kriterijų aiškumas – tobulintinas gimnazijos veiklos aspektas. Jei mokytojai apmąstytų, aiškiai formuluotų ir suprantamai skelbtų vertinimo kriterijus pamokose, būtų sudaromos galimybės teikti veiksmingą grįžtamąjį ryšį ir tiek mokytojui, tiek mokiniams būtų lengviau įžvelgti ir įvertinti mokymosi pažangą. Mokyklos ugdymo(si) aplinkos vertinamos patenkinamai. Šiuolaikinių priemonių panaudojimas pamokoje yra vidutiniškas.“

Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimų protokoluose ( 2018 m., 2019 m.) fiksuojama, kad mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja mokymų, skirtų tėvams vaikų pažangai siekti, taip pat pageidauja dalyvauti bendrose diskusijose kartu su pedagogais ir vaikais.

TIKSLAS –  pagerinti mokinių pasiekimus naudojant įvairias mokymo(si) strategijas ir  stiprinant pažangos stebėsenos bei į(si)vertinimo kultūrą

UŽDAVINIAI:

  1. Taikyti veiksmingus mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimo būdus, priemones, įrankius.
  2. Organizuoti pamokas netradicinėse ugdymo aplinkose naudojant interaktyvias mokymo priemones.

1 uždavinys. Taikyti veiksmingus mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimo būdus, priemones, įrankius 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos) Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
1.1. Mokymų organizavimas  mokytojams „Mokinių individualios pažangos sistemos kūrimas: į(si)vertinimo būdų ir priemonių taikymas“ 87 proc. mokytojų 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje, tobulins mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją Pagerės mokinių mokymosi pasiekimai –

kiekvienos 5–8 klasės mokinio metinių įvertinimų vidurkis padidės 0,2, lyginant 2019–2020 m. m. ir 2021–2022 m. m. rezultatus.

Pagerės mokinių matematikos mokymosi pasiekimai –

kiekvienos 5–8 klasės mokinio matematikos mokomojo dalyko metinis įvertinimas padidės 0,2, lyginant 2019–2020 m. m. ir 2021–2022 m. m. rezultatus.

Gimnazijos plačiojo įsivertinimo rodiklio 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga įvertinimas padidės 0,3 (nuo 2,7 iki 3,0) lyginant 2018–2019 m. m. ir 2021–2022 m. m.

Apmokėjimas lektoriams pagal paslaugų sutartį: 40 val. x 30 Eur = 1200,00 Eur 2021-02-01 iki

2021-05-01

1.2. Stažuotės Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje „Grįžtamojo ryšio teikimas naudojant konkretų įrankį“ organizavimas 66 proc. mokytojų dalyvaus stažuotėje ir įgis žinių apie grįžtamojo ryšio įrankio naudojimą Kelionės išlaidos: Betygala–Alytus–Betygala   260 km. 37 litrai x 1,1 Eur =77,00 Eur 2021-11-01 iki

2021-12-01

1.3. Mokymų vykdymas  mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) „Kaip padėti vaikui mokytis. Individuali mokinio pažanga“ 30 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) 18 akad. val. programoje įgis žinių apie vaiko individualios pažangos stebėseną, motyvavimą Apmokėjimas lektoriams pagal paslaugų sutartį: 18 val. x 30 Eur = 540,00 Eur 2021-04-01 iki

2021-05-28

1.4. Individualios pažangos matavimo veiklų  tobulinimas: diskusijos „Abipusis grįžtamasis ryšys (dialogas), padedantis mokiniams siekti optimalios asmeninės sėkmės“ organizavimas 4 diskusijose po 2 akad. val. dalyvaus 30 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų), 30 proc.  mokinių ir 30 proc. mokytojų Kanceliarinės prekės 26,00 Eur 2021-02-01 iki

2021-06-28

2 uždavinys. Organizuoti pamokas netradicinėse  ugdymo aplinkose naudojant interaktyvias mokymo priemones

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos) Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
2.1. Mokymų mokytojams „Pamokų planavimas ir organizavimas netradicinėse aplinkose naudojant šiuolaikines mokymo priemones“ vykdymas 75 proc. mokytojų 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje tobulins mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją ir ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją Pagerės mokinių mokymosi pasiekimai –

kiekvienos 5–8 klasės mokinio metinių įvertinimų vidurkis padidės 0,2 lyginant 2019–2020 m. m. ir 2021–2022 m. m. rezultatus.

Gimnazijos plačiojo įsivertinimo rodiklio 3.1.1 Įranga ir priemonės įvertinimas padidės 0,3 (nuo 2,8 iki 3,1), rodiklio 3.2.1 Mokymasis ne mokykloje įvertinimas padidės 0,3 (nuo 2,8 iki 3,1) lyginant 2018–2019 m. m. ir 2021–2022 m. m.

Apmokėjimas lektoriams pagal paslaugų sutartį: 40 val. x 30 Eur = 1200,00 Eur 2021-02-01 iki 2021-02-28
2.2. Microsoft Office 365 platformos įdiegimas ir naudojimas 100 proc. 1–8 ir II–IV kl. dirbančių mokytojų ir 100 proc. 1–8 ir II–IV kl. mokinių naudosis Microsoft Office 365 platforma Apmokėjimas lektoriams pagal paslaugų sutartį: 18 val. x 40 Eur = 720,00 Eur 2020-10-01 iki 2021-07-01
2.3. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese 100 proc. 1–8 ir II–IV dirbančių mokytojų naudos skaitmenines mokymo priemones Skaitmeninės mokymo priemonių licencijos mokytojams 29 x 15 Eur = 435,00 Eur,

skaitmeninės mokymo priemonių licencijos mokiniams 150 x 14 Eur = 2100,00 Eur (dalį licencijų kainos planuojama apmokėti iš savivaldybės lėšų)

2021-08-01 iki 2021-09-01
2.4. Mokymąsi skatinančių ugdymo aplinkų modernizavimas ir naudojimas Modernizuotos trys edukacinės aplinkos: biblioteka (įrengiant interaktyvų ekraną), mobilus IKT kabinetas, lauko klasė. 100 proc. 1–8 ir I–IV kl. dirbančių mokytojų ir 100 proc. 1–8 ir I–IV kl.  mokinių naudosis ugdymo aplinkomis Interaktyvus ekranas:

1 vnt. x 3000  Eur = 3000,00 Eur,

interaktyvaus ekrano programinė įranga:

1 vnt. x 3000  Eur =  3000,00 Eur,

nešiojami kompiuteriai: 12 vnt x 900 Eur/vnt = 10800,00 Eur,

lauko laboratorijos patalpa 1 vnt. x 3000  Eur = 3000,00 Eur

2020-11-01 iki 2021-01-30

2020-11-01 iki 2022-01-30

2021-01-01 iki 2021-06-30

2021-01-01 iki 2021-12-30

2.5. STEAM laboratorijos įrengimas ir naudojimas  35 proc. 1–8 ir I–IV kl. dirbančių mokytojų ir 100 proc. 1–8 ir I–IV kl.  mokinių naudosis STEAM laboratorija 3D spausdintuvas 1 vnt. x 3000  Eur = 1500,00 Eur,

3D spausdintuvo eksploatacinė medžiaga  50 vnt. x 30= 1500,00 Eur,

robotikos  mokymo priemonių komplektas 1 vnt. x 1200  Eur =1200,00 Eur, cheminių reagentų komplektas  1 vnt. x 500  Eur = 500,00 Eur

 

2021-11-01 iki 2022-09-01

2021-01-01 iki 2022-09-01

Planuojama suma, skirta Kokybės krepšelio veikloms vykdyti – 30798,00 Eur: 2020–2021 m. m. – 9763,00 Eur, 2021–2022 m. m. – 21035,00 Eur.